±0 life

~nunca choveu que num estiara~

Posts in “福建話”

鴨舌

(漢字) (白話字)
你若有中國人的朋友,你定定有機會食看覓(佇西洋人看來)真濟特有的物件。
今仔日我第一擺食鴨舌。
真袂䆀矣!
(漢字) (白話字)
lí nā-ū Tiong-kok-lâng ê pêng-iú, lí tiāⁿ-tiāⁿ ū ki-hōe chia̍h khoàⁿ-māi (tī Se-iûⁿ-lâng khoàⁿ-lâi) chin chōe ti̍k-iú ê mi̍h-kiāⁿ.
kin-á-li̍t góa tē chi̍t-pái chia̍h ah-chi̍h.
chin bōe-bái--ah!